KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 

 

Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Neuro-Medic Janusz Zbrojkiewicz, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 40-686 Katowice, ul. Żurawia 80 lub telefonicznie pod nr telefonu 32 251-20-93. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Janusza Zbrojkiewicz. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: 40-686 Katowice, ul. Żurawia 80, e-mail: neuromedic@op.pl lub telefonując pod nr 32 251-20-93.

 

 

  1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych. Zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
  2. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) ic) RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 1.
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.